WORKSHOP 4 – PRECISIELANDBOUW IN DE HOEKSCHE WAARD

Het innovatief karakter van de landbouw in onze Hoeksche Waard wordt zelfs in de internationale vakpers genoemd. Computergestuurde melkmachines en voederinstallaties staan in de stallen, GPS-gestuurde tractoren bewerken het land, EC-bodemscans onderzoeken de bodemstructuur en drones houden het groeiproces van de aanplant in de gaten: begeleiding van het individuele dier en teeltbehandeling op plantniveau vormen de basis voor verdere optimalisering van de productie en verduurzaming van het gewas.

Bij precisielandbouw krijgen planten (of dieren) met behulp van technologie, heel nauwkeurig die behandeling die ze nodig hebben. Uitgangspunt en voorwaarde bij smartfarming is natuurlijk dat er gewerkt wordt met een gezonde bodem en goede biologie. Hiervoor worden verschillende technologieën ingezet zoals GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering. Techniek kan helpen bij strategische besluiten op bedrijfsniveau, maar ook bij operationele handelingen op dier-/plantniveau. Zo kan de productie geoptimaliseerd worden en werken we aan een duurzamere teelt. Het grote verschil met klassieke landbouw is dat daar per veld bepaald wordt wat er moet gebeuren, terwijl bij precisielandbouw dit per vierkante meter of per plant bepaald wordt. Om deze werkwijze te realiseren zijn sensoren nodig voor het waarnemen van gewassen en/of de bodem (Waarnemen). Op basis van de sensorwaarden wordt door specifieke software met beslisregels en modellen de toestand van het gewas (of bodem) en eventuele gebreken of behoeftes vastgesteld (Diagnosticeren) en bepaald of en zo ja welke plaatsspecifieke behandeling nodig is (Beslissen). Tenslotte moet de behandeling ook uitgevoerd worden door correcte aansturing van machines (Uitvoeren). Daarbij wordt vanzelfsprekend ook gestreefd naar duurzaamheid en minimalisering van schadelijke stoffen. Je kunt dit hele proces van smartfarming samenvatten als natuur die hightech ontmoet en vice versa. Na evaluatie van het hele proces begint de keten weer opnieuw.

In deze workshop zal Jeroen Klompe uw gids zijn bij deze vorm van innovatieve bedrijfsvoering in de Hoeksche Waard.