Biogasinstallatie Ras te Den Bommel


De familie Ras in Den Bommel heeft een gemend agrarisch bedrijf met zowel een
veehouderijtak als akkerbouw. Het bedrijf heeft een omvang van 300 melkkoeien met jongvee
en 150 hectare landbouwgrond. Duurzaamheid van de bedrijfsvoering staat voorop.

Een bijzonderheid op het bedrijf is het vergisten van de mest van het rundvee. Elk jaar
produceren de koeien ongeveer 8.000 ton mest. Het biogas dat na de vergisting vrijkomt,
levert - na opwerking tot aardgaskwaliteit door verwijdering van CO2 en na ontzwaveling
(H2S) - 200.000 kubieke meter groen gas op. Het groene gas wordt via het bestaande
aardgasnet gedistribueerd. Het residu dat na de vergisting van de mest overblijft, wordt als
meststof over het land verspreid.